Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Chương trình Công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2018

27-02-2019

I. CHỦ ĐỀ CÔNG TÁC NĂM 

Năm Tuổi trẻ sáng tạo

II. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC

1. Thúc đẩy tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ Khánh Hòa trên tất cả các lĩnh vực. Đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt trong quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh lần thứ XI, các phong trào hành động cách mạng, các chương trình đồng hành, các mặt công tác của Đoàn.

2. Xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh,toàn quốc lần thứ XI. Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, trọng tâm là giáo dục, bồi đắp lý tưởng cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho thanh niên. Tăng cường các giải pháp nâng cao vai trò đại diện quyền và lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi. Tổ chức các hoạt động sáng tạo, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp sáng tạo, lập nghiệp.

3Nâng cao chất lượng Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở; nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn. Thực hiện một số chủ trương mới trong công tác xây dựng Đoàn.

III. CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN

1. 100% tổ chức Đoàn các cấp triển khai học tập, quán triệt cho đoàn viên và có hoạt động tuyên truyền cho thanh niên về Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. 100% cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên học tập, tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. 

2. 100% tổ chức Đoàn xã, phường, thị trấn có mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế.

3. Vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất ít nhất 15.000 ý tưởng, sáng kiến. 

4. Trồng mới ít nhất 4.000 cây xanh.

5. Hỗ trợ giải ngân vay vốn thêm 3 tỷ đồng cho thanh niên làm kinh tế trong năm 2018 (tính đến ngày 31/12/2017, số dư nợ đã giải ngân là hơn 128 tỷ). 

6. Hỗ trợ có hiệu quả 05 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên.

7. Tư vấn hướng nghiệp và khởi nghiệp cho 24.000 lượt thanh thiếu niên; giới thiệu việc làm cho 5.000 thanh niên.

8. Xây dựng mới ít nhất 30 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi tại xã, phường, thị trấn.

9. Hỗ trợ, giúp đỡ 5.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

10. Xây dựng ít nhất 3 điểm thể dục thể thao cộng đồng cho nhân dân.

11. Kết nạp 13.000 đoàn viên mới; giới thiệu cho Đảng 1.500 đoàn viên ưu tú; phấn đấu 1.200  đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

IV. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục

Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 527 KH/TWĐTN-BTG ngày 29/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi, giai đoạn 2016 – 2021, Chương trình hành động số 33-CTr/TWĐTN-BTG ngày 18/10/2015 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 – 2030”.

Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp. 

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” với các giá trị Tâm trong – Trí sáng – Hoài bão lớn. Tăng cường phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.

Tăng cường giáo dục truyền thống, lòng yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng quê hương Khánh Hòa. Giáo dục lịch sử vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của Đoàn thông qua các đợt sinh hoạt chính trị trong ĐVTN gắn với tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước; triển khai các cuộc thi tìm hiểu lịch sử cho thanh thiếu nhi. Tổ chức “Hành trình đến các địa chỉ đỏ”, “Hành trình đến các bảo tàng”. Tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” và “Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ” vào dịp 27/7

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên, xây dựng thói quen “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”. Củng cố, nhân rộng các mô hình tìm hiểu, giáo dục pháp luật, các sản phẩm truyền thông mang nội dung giáo dục ý thức chấp hành, tôn trọng luật pháp trong thanh thiếu nhi.

Tiếp tục củng cố và phát huy vai trò, chất lượng của đội ngũ cốt cán, lực lượng nòng cốt chính trị, báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn trong nắm bắt, phản ánh và định hướng dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên.

2. Tổ chức các phong trào hành động cách mạng

2.1. Thanh niên tình nguyện

Tổ chức các hoạt động tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới: thực hiện triển khai Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chung tay xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018- 2022”Đăng ký, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện chuyển giao tiến bộ khoa học kĩ thuật mới, mô hình mới vào sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Vận động người dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa mới; nhân rộng các mô hình hiệu quả phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của từng vùng, miền, dân tộc.

Tổ chức các hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh: Thực hiện các công trình thanh niên gắn với việc tham gia xây dựng đô thị văn minh. Xây dựng và triển khai các đội hình thanh niên tình nguyện trên địa bàn đô thị tham gia bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn giao thông, tham gia giữ gìn trật tự đô thị. Đăng ký đảm nhận và thực hiện các tuyến đường “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh  – An toàn”; tuyên truyền xây dựng lối sống, nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa trong đoàn viên, thanh niên và nhân dân. Định kỳ hàng tháng, hàng quý tổ chức “Ngày chủ nhật xanh” trên địa bàn đô thị, triển khai đồng loạt trong Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè.

Tổ chức các hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu: phát động Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất năm 2018; tổ chức cho đoàn viên, thanh niên trồng rừng ngập mặn, đảm nhận trồng và chăm sóc, bảo vệ rừng; trồng và chăm sóc cây xanh ở khu vực đô thị, trường học và khu dân cưTriển khai các hoạt động truyền thông bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu gắn với sự kiện về môi trường như: Giờ Trái đất, Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn, Chiến dịch Hãy làm sạch biển…Thực hiện các công trình thanh niên xử lý các điểm rác thải, ô nhiễm tại khu dân cư.

Tổ chức các hoạt động tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông: Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông” với các tiêu chí cụ thể. Đẩy mạnh hoạt động của các đội thanh niên xung kích tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông giúp lực lượng chức năng giải quyết các vụ tai nạn giao thông; giúp đỡ người bị tai nạn giao thông, tham gia điều tiết về an toàn giao thông..Duy trì và nhân rộng mô hình cổng trường an toàn giao thông, bến đò ngang an toàn, điểm giao cắt đường bộ – đường sắt an toàn.

Tổ chức các hoạt động tình nguyện tham gia đảm bảo an sinh xã hội: Tổ chức các hoạt động chia sẻ, hỗ trợ người dân, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các đợt khám, phát thuốc miễn phí cho người dân. Tổ chức hiến máu tình nguyện, chiến dịch Hành trình hồng, vận động thanh niên, người dân tham gia hiến máu cứu người. Tham gia tổ chức sinh hoạt hè, xây dựng sân chơi thiếu nhi, trang bị kỹ năng thực hành xã hội, kỹ  năng phòng chống tai nạn, thương tích cho trẻ em.

Tổ chức các hoạt động tình nguyện cao điểm: Xuân tình nguyện, Tháng Thanh niên, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, Tình nguyện mùa đông.

2.2. Tuổi trẻ sáng tạo

Tổ chức các hoạt động vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất ý tưởng sáng tạo. Tổ chức các cuộc thi ý tưởng sáng tạo trong các lĩnh vực, tập trung cho các vấn đề xã hội quan tâm: môi trường, giao thông, giáo dục, quản lý đô thị, cải cách hành chính. Vận động thanh niên tích cực tham gia hệ tri thức Việt số hoá. Tổ chức bình chọn các ý tưởng sáng tạo, thúc đẩy tinh thần sáng tạo của cán bộ, công chức trẻ qua phong trào ”Ba trách nhiệm” và tuyên dương cán bộ, công chức trẻ giỏi.

Tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên nghiên cứu khoa học. Tổ chức các hội nghị, diễn đàn sinh viên, học sinh nghiên cứu khoa học. Phát huy vai trò giáo viên, giảng viên, nhà khoa học trẻ trong hỗ trợ sinh viên, học sinh nghiên cứu khoa học. Tuyên truyền, tuyên dương các công trình, đề tài, sản phẩm sáng tạo của đoàn viên, thanh niên. Hỗ trợ các đề tài nghiên cứu được chuyển giao và ứng dụng thực tiễn. Tổ chức các sân chơi khoa học công nghệ mới, tập trung trong sinh viên, học sinh.

Tổ chức các cuộc thi, giải thưởng phát huy khả năng sáng tạo của thanh niên. Tổ chức Hội thi Sáng tạo trẻ tỉnh, Hội thi Tin học trẻ năm 2018, hội thi Tin học khối cán bộ công chức trẻ năm 2018.

Tổ chức các hoạt động thúc đẩy thanh niên ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học công nghệ trong lao động, sản xuất, cuộc sống. Khuyến khích, hướng dẫn đoàn viên, thanh niênđảm nhận nghiên cứu, ứng dụng, vận hành các chương trình, đề án, dây chuyền, thiết bị hiện đại; đề xuất sáng kiến, cải tiến, ứng dụng khoa học kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất, tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu; nghiên cứu sáng tác mẫu mã, kiểu dáng, nâng cao chất lượng sản phẩm trong sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Tổ chức festival “Sáng tạo trẻ”, các cuộc thi về ý tưởng sáng tạo thúc đẩy phát triển sản xuất, chế biến trong thanh niên nông thônTổ chức các đợt thi đua cao điểm trong triển khai công việc, tạo động lực để đoàn viên, thanh niên phát huy khả năng sáng tạo, đề xuất các sáng kiến cải tiến quy trình làm việc, rút ngắn thời gian triển khai và nâng cao chất lượng công việc.

2.3. Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc

Tổ chức các hoạt động thúc đẩy tinh thần xung kích thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên. Củng cố, nâng chất lực lượng cốt cán chính trị trong nắm bắt, phản ánh và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội cho đoàn viên, thanh niên, tham gia giải quyết các “điểm nóng”; kịp thời báo cáo khi có các vụ việc phát sinh liên quan đến đoàn viên, thanh thiếu nhi. Tổ chức tuyên truyền, vận động thanh niên đăng ký khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Tổ chức các hoạt động tiễn tân binh nhập ngũ và đón thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

Tổ chức các hoạt động hướng về biên giới, biển đảo, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Tổ chức chương trình “Xuân biên giới – Tết hải đảo”, Chương trình ”Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương”, Chương trình Sinh viên Việt Nam với biển, đảo Tổ quốc”, tặng cờ Tổ quốc cho ngư dânTổ chức các hoạt động giúp đỡ gia đình, thân nhân cán bộ, chiến sĩ đang công tác nơi biên giới, biển đảo.

Tổ chức các hoạt động tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dân cư. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm, nhận thức của thanh thiếu niên đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhân rộng các mô hình kết nghĩa, phối hợp công tác giữa Đoàn trong lực lượng vũ trang với tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư, trong trường học.

3. Tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên

3.1. Đồng hành với thanh niên trong học tập

Tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên, học sinh hoàn thành tiêu chí học tập tốt trong phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”. Thành lập mới các câu lạc bộ học thuật, câu lạc bộ nghiên cứu khoa học trong học sinh, sinh viên. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, khuyến khích học sinh, sinh viên sáng tạo thi đua học tập, nghiên cứu khoa học; các cuộc thi, hội nghị chuyên ngành theo khối, ngành học. Triển khai phong trào “Học sinh 3 tốt” (Đạo đức tốt, Học tập tốt, Thể lực tốt) trong học sinh trung học phổ thông. Hỗ trợ và phát huy sinh viên, học sinh đạt danh hiệu sau tuyên dương. Tổ chức tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” các cấp, chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”.  

Duy trì và phát huy hiệu quả các quỹ khuyến học, khuyến tài, các học bổng, giải thưởng, hỗ trợ thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học; hướng dẫn vay vốn từ chương trình tín dụng dành cho học sinh, sinh viên. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đến trường. Vận động học sinh đã bỏ học và có nguy cơ bỏ học trở lại trường; tham gia tích cực vào công tác xóa mù chữ. Tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu; trao học bổng ”Tiếp sức đến trường” cho sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Vận động thanh niên tích cực tham gia xây dựng xã hội học tập; thành lập các đơn vị học tập suốt đời tại các cơ sở Đoàn, đơn vị công tác, địa bàn dân cư.

Tổ chức các hoạt động tạo môi trường cho học sinh, sinh viên, thanh niên nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh: phát triển các câu lạc bộ, các cuộc thi, ngày hội, sinh hoạt đội, nhóm; tổ chức các buổi trao đổi, các chương trình ngoại khóa thực hành tiếng Anh trong học sinh THPT; hỗ trợ học sinh Trung cấp học tập và rèn luyện thực hành tiếng Anh theo nghề nghiệp.

3.2. Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

Tổ chức các hoạt động hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp, ưu tiên chú trọng lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạoTổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, năng lực của cán bộ đoàn các cấp về khởi nghiệp. Tư vấn, đào tạo, hỗ trợ thông tin, kiến thức, kỹ năng cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp: tổ chức các khóa đào tạo trực tiếp và trực tuyến về khởi nghiệp cho thanh niên hỗ trợ, trang bị các kỹ năng khởi sự doanh nghiệp; hỗ trợ thanh niên ứng dụng phần mềm phát triển thị trường; tập trung hỗ trợ thanh niên nông thôn ứng dụng công nghệ mới, khoa học kỹ thuật công nghệ cao nhằm tăng tính cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp. Tìm kiếm, phát triển và hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong thanh niên vào thực tiễn. Trung ương Đoàn tổ chức cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên” lần thứ 2, cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn lần thứ nhất”, Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp toàn quốc, Lễ trao Giải thưởng Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc. Tổ chức tuyên dương các điển hình thanh niên khởi nghiệp các cấp.

Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp các cấp. Định kỳ 6 tháng, tổ chức giao ban, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động khởi nghiệp giữa các đơn vị cùng chức năng. Hướng dẫn các tỉnh, thành đoàn triển khai các nội dung trong chương trình thanh niên khởi nghiệp và triển khai các vườn ươm (doanh nghiệp sáng tạo khởi nghiệp). Hoàn thiện hệ thống đào tạo, tư vấn trên trang thông tin điện tử thanhnienkhoinghiep.vn”. Ra mắt Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, kết nối các nhà đầu tư khởi nghiệp.

Triển khai Đề án ”Tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên”. Tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên và xã hội về nghề nghiệp, việc làm. Triển khai hoạt động tư vấn định hướng nghề nghiệp cho thanh thiếu niên, tập trung đối tượng học sinh phổ thông (học sinh khối lớp 8, lớp 9, học sinh THPT) gắn với công tác phân luồng học sinh. Tổ chức các hoạt động giới thiệu việc làm cho thanh niên đảm bảo thiết thực, hiệu quả, hỗ trợ. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung tâm dịch vụ việc làm do Đoàn quản lý. Tổ chức cuộc thi tay nghề toàn quốc. Tổ chức hành trình ”Nghề bạn chọn, nghề tôi chọn”. Triển khai chương trình thực tập làm việc, mô hình việc làm bán thời gian đối với học sinh, sinh viên năm cuối trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các trường cao đẳng, đại học. Tập huấn, đào tạo nâng cao nhận thức và năng lực của đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp về nghề nghiệp, việc làm. Đa dạng hóa các hình thức tuyên dương, tôn vinh thanh niên có thành tích xuất sắc trong học nghề, lập nghiệp. Trung ương Đoàn tổ chức Giải thưởng Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ 9.


TIN VIDEO
THỜI TIẾT

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 4 SƠN TRẠCH

Thôn Xuân Sơn, Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Email: th_so4sontrach@quangbinh.edu.vn

Website: thso4sontrach.edu.vn